SV
EN

Vår expertis


Entreprenadjuridik

JKN har stor erfarenhet av entreprenadrätt. JKN biträder såväl entreprenörer som beställare. Vi arbetar med anläggnings- och infrastrukturprojekt samt även med hus- och industriprojekt.

Bland våra klienter finns både stora börsnoterade bolag samt mellanstora och mindre bolag. Vad gäller entreprenörer rör det sig såväl om företag som hanterar de flesta typer av projekt som mer renodlade anläggare, husbyggare, installatörer och ”prefabbyggare”. Beträffande beställare dominerar företag som utvecklar och bygger bostäder samt kommersiella lokaler. För de mellanstora bolagen har vi ofta rollen som ”husadvokat”, dvs. vi hjälper till med det mesta och i alla skeenden av projekten. Detta inkluderar att hålla skräddarsydda kurser, att ta fram och granska förfrågningsunderlag, att bistå vid förhandlingar, att hantera frågor som dyker upp under projektet samt, när så blir aktuellt, att företräda klienterna vid tvistelösning.

JKN har stor branschkännedom och vet hur det går till ute på projekten. Detta är främst en följd av lång erfarenhet från arbete som bolagsjurist/chefsjurist på Skanska och Peab.

JKN har deltagit i de förhandlingar som resulterade i AB 04, ABT 06 samt ABK 09 och bistår nu STD (Svenska Teknik & Designföretagen) vad gäller de förhandlingar som pågår avseende revideringar av dessa standardavtal. Vi är alltså mycket väl bevandrade i byggbranschens standardavtal och tillämpningen av dessa.

Johan K Nilsson har, sedan han återgick till advokatrollen, löpande haft ett flertal pågående skiljemannauppdrag och har även anlitats för förenklad tvistelösning och som ordförande i överbesiktningsnämnd.


Allmän affärsjuridik

JKN biträder både stora och små företag med löpande juridisk rådgivning avseende upprättande, granskning och förhandling av ett brett spektrum av olika slag av kommersiella avtal anpassade till våra klienters specifika bransch och behov. Vår rådgivning innefattar konsultavtal, sekretessavtal, agent- och distributionsavtal, allmänna villkor hänförliga till inköp och försäljning och en rad andra avtalstyper.

Fastighetsrätt

JKN:s medarbetare har under de senaste 25 åren arbetat åt klienter inom fastighetsmarknaden. Vi har varit med i uppgång och nedgång och vet hur vi bäst tillvaratar våra klienters intressen. Vi hjälper till i komplexa transaktioner, exploateringsfrågor, avtalsfrågor avseende nyttjanderättsavtal  och i alla andra frågor som kan uppstå kring fastigheter.

Offentlig upphandling

Som ett komplement till den löpande rådgivningen vid t.ex. avtalsförhandlingar har JKN även lång erfarenhet av offentliga upphandlingar och överprövningar. Vi har stor erfarenhet av att bistå klienter vid utformning av anbud och med strategiska råd i upphandlingar. Att angripa ett tilldelningsbeslut, där tidsfristen är kort och det ofta är bråttom att få avtalsspärren förlängd, kräver snabbhet och effektivitet, vilket JKN har. Vi ger även raka besked när vi anser att ett beslut inte är mödan värt att processa om.


Konsulträtt

Bland JKN:s klienter finns flera konsultbolag inom byggbranschen, såväl tekniska konsulter som arkitekter. JKN bistår dem både med kurser, löpande rådgivning och upprättande av avtal, vilka generellt är baserade på ABK 09.

Eftersom JKN även företräder entreprenörer och beställare i förhållande till konsulter har JKN mycket god kunskap om hur konsulter bör utforma sina åtaganden och vilka vanliga ”fällor och fel” som de bör se till att undvika.

JKN bistår för närvarande Svenska Teknik & Designföretagen (STD) med råd vad gäller BKK:s revideringsarbete avseende AB 04, ABT 06 och ABK 09.

Företagsöverlåtelser

Vid företagsöverlåtelser aktualiseras normalt en rad frågor förknippade med den verksamhet som bedrivs av det företag som ska säljas/köpas. Det medför att rättsfrågorna varierar från överlåtelse till överlåtelse. Varje företagsöverlåtelse är därmed unik och måste dessutom planeras, förhandlas och genomföras utifrån säljarens/köparens målbild.

JKN är särskilt inriktad på företagsöverlåtelser som berör fastighets- och entreprenadbranschen och biträder i ett företagsförvärvs hela kedja från avsiktsförklaring, via due diligence och avtalsförhandlingar till genomförandet av färdigförhandlade avtal.


Tvistelösning

Att tvista är dyrt. Och tar mycket tid och kraft från klienternas organisationer, eftersom de måste hjälpa till med att ta fram fakta och dokumentation både inför och under tvisten. JKN försöker därför undvika tvister genom att ingå förlikningar som är baserade på en risk- och möjlighetsanalys utifrån fakta om händelseförloppet, kommersiella överväganden och det juridiska regelverket. Ibland går det dock inte att träffa en förlikning på affärsmässiga villkor och då bistår vi våra klienter med full kraft. Vi har stor erfarenhet av tvister, både i allmän domstol och inför skiljenämnd.

Vidare utses vi regelbundet till skiljemän i stora kommersiella tvister. Detta gäller både förfaranden inom ramen för skiljedomsinstituts verksamhet, t.ex. Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut, och så kallade ad hoc förfaranden.

Slutligen ska nämnas att vi även sysslar med alternativa tvistlösningsformer såsom medling. Medling är ofta en bra metod för att nå en lösning som båda parter bedömer som rimlig. Särskilt i stora och komplexa ärenden i vilka rättegångskostnaderna blir höga på grund av den tid det tar att driva sådana processer. Entreprenadtvister på ”skruv och mutter” nivå lämpar sig särskilt bra för medling. Allt förutsatt att båda parterna är affärsmässiga och gör risk- och möjlighetsanalyser som inte avviker alltför mycket från varandra.

 
 

VISSTE DU ATT VI ÄVEN ERBJUDER FÖRETAGSINTERNA KURSER?

 
background-marine.jpg